PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)


Prawo, tak jak matematyka – królowa nauk towarzyszy człowiekowi każdego dnia. Kupując samochód, mieszkanie, biorąc kredyt, zawierając umowę o pracę, spotykamy się często z pojęciami, których znaczenia nie znamy i językiem, którego nie rozumiemy. Teksty umów nastręczają nam dodatkowych zmartwień, aby tego uniknąć warto przed podjęciem wiążącej decyzji skorzystać z pomocy prawnej, skonsultować się z prawnikiem z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Patrycji Stefańskiej w Legnicy zapewniającym kompleksowe doradztwo w tym zakresie.

Najważniejsze informacje

Zawierając umowę ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ubezpieczenia autocasco samochodu, ubezpieczenia OC samochodu ufając agentowi ubezpieczeniowemu składamy podpis w miejscach przez niego wskazanych. Tym samym składamy oświadczenie, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy ubezpieczenia i co więcej potwierdzamy, że zostały one nam wręczone przed zawarciem umowy. Czy jednak na pewno rozumiemy treści wszystkich parafowanych dokumentów? Mając jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej skorzystać z możliwości, jakie daje doradztwo prawne. W Legnicy porady i pomoc w tym zakresie można otrzymać w mojej kancelarii. W przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego w postaci zgonu, uszczerbku na zdrowiu, kolizji drogowej, wypadku drogowego towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania lub obniża jego wysokość powołując się na wyłączenie odpowiedzialności, szczegółowo określonej w ogólnych warunkach umowy, które stanowią integralną część umowy. Co więcej, częstokroć po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego towarzystwo ubezpieczeniowe zmienia sumę gwarancyjną ubezpieczonego mienia. Taka praktyka bardzo często jest nieprawidłowa i nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa. Konsument jako słabsza strona stosunku zobowiązaniowego podlega szczególnej ochronie. Realizując swoje interesy, musi podjąć odpowiednie kroki prawne, aby osiągnąć swój cel. Jakie konkretnie? Jak sobie radzić w tego typu sytuacjach wymagających wiedzy nt. obowiązujących przepisów, a do tego umiejętności ich interpretacji oraz prawidłowego stosowania? Pomoc prawna, która jest zapewniana m.in. osobom z Legnicy i okolic, obejmuje kompleksowe doradztwo w tym zakresie. Porady adwokata mogą być rozwiązaniem rozmaitych problem, którym trudno samodzielnie stawić czoła.

Zadając pytanie adwokat Patrycji Stefańskiej otrzymasz odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

Wychodząc Państwu naprzeciw, zamieszczam poniżej najczęstsze pytania i odpowiedzi. Jeżeli jednak nie znajdują Państwo w nich informacji, których szukają, zapraszam do bezpośredniego kontaktu – Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Stefańska z siedzibą w Legnicy. Chętnie odpowiem na każde pytanie związane z Państwa sprawą – moim zadaniem jest zapewnić odpowiednią pomoc w ramach doradztwa prawnego obejmującego m.in. porady, przygotowywanie wniosków i pism czy kompletowanie dokumentacji.

 • Czy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zawsze toczy się przed sądem?

  W przedmiocie ustalenia kręgu spadkobierców oraz przysługujących im udziałów można zwrócić się do sądu. Możliwe jest również zwrócenie się do notariusza z wnioskiem o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, jednakże w tym wypadku konieczna jest zgoda wszystkich osób uprawnionych do spadku. W razie wątpliwości w tym zakresie warto sięgnąć po porady prawne – pomoc i doradztwo w tej kwestii kosztują bardzo niewiele w porównaniu z wartością przedmiotu sprawy.

 • Czy przysługuje mi zachowek, gdy rodzice za życia przekazali w formie darowizny dom jednorodzinny będący ich jedynym wartościowym składnikiem na rzecz brata?

  Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Przeniesienie własności nieruchomości nie można zakwalifikować dokonanie drobnej, zwyczajowo przyjętej darowizny – art. 994 k.c.

 • Czy testament sporządzony pismem maszynowym i opatrzony datą jest ważny?

  Spadkodawca może sporządzić ważny testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów – 949 k.c. Pomoc prawną w tej kwestii może zapewnić adwokat.

 • Czy rodzice, którzy żyją w rozłączeniu mogą oboje wykonywać władzę rodzicielską?

  W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia rodzicielskiego, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia – art. 58 k.ro.o.

 • Czy można, a jeśli tak to kogo i w jakiej kolejności pozwać kiedy ojciec/matka uchyla się od płacenia alimentów?

  Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym – art. 129 k.r.o.

 • Kto pokrywa koszty procesy?

  Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony – 98 k.p.c.

  Jeśli nie znasz odpowiedzi na te i inne nurtujące Ciebie pytania skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Patrycji Stefańskiej w Legnicy, gdzie uzyskasz profesjonalną pomoc. Każda sprawa jest wyjątkowa i ważna, dlatego też do pracy podchodzę sumiennie i rzetelnie. Oferując doradztwo prawne, korzystam z rozległej wiedzy i doświadczenia.

 • Czy Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdu?

  Sąd może odstąpić od orzeczenia w wyroku karnym środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu m. in. w przypadku warunkowego umorzenia postępowania. Przesłanki skorzystania z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania oraz obowiązki, które Sąd może nałożyć na oskarżonego szczegółowo określa Kodeks karny.