Prawo pracy
- pomoc prawna świadczona przez adwokata Patrycję Stefańską z Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Legnicy

Prawo pracy to jedna z gałęzi prawa zajmująca się regulacją stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Określa ono, jakie zasady powinny panować między nimi, jakie zobowiązania, prawa i obowiązki posiada każda ze stron.

Podstawowe zasady prawa pracy:

[wynikają z głównego aktu prawnego regulującego prawo pracy w Polsce tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16)]

 • każdy ma prawo do podjęcia pracy,
 • każdy ma swobodę nawiązywania stosunków pracy,
 • każdy ma prawo do wolności pracy, w tym do zerwania stosunku pracy,
 • pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika,
 • pracownicy powinni być traktowani równo,
 • nie wolno dyskryminować pracowników ze względu na rasę, płeć, wyznanie itp.
 • pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia,
 • państwo ma obowiązek chronić uprawnienia pracowników, w oparciu o automatyzm prawny,
 • pracownicy i pracodawcy mają prawo tworzyć i przystępować do organizacji zawodowych,
  pracownicy mają prawo do uczestniczenia w zarządzaniu firmą w zakresie spraw dotyczących ich personalnie.
 • Świadczymy usługi w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w postępowaniu przedsądowym i sądowym dotyczącym m.in.:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odwołania wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę;
 • zwolnienia dyscyplinarnego;
 • ryczałtów za bezpłatny nocleg,
 • o mobbing;
 • umów o zakazie konkurencji;
 • odwołania od kar porządkowych;
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • sprostowanie świadectwa pracy;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej w Legnicy, specjalizującej się m.in. w prawie pracy zajmuję się reprezentowaniem zarówno pracowników, jak i pracodawców w wyżej wymienionych sporach.