Prawo karne
- pełnomocnik, obrońca w sprawach karnych - pomoc prawna świadczona przez adwokata Patrycję Stefańską z Kancelarii Adwokackiej w Legnicy

Prawo karne (sensu largo) jest to zespół przepisów prawnych, który określa jakie czyny są przestępstwami oraz normuje kwestie odpowiedzialności za czyny zabronione, m.in. kary, środki karne grożące za ich popełnienie. Prawo karne zawiera normy dotyczące wszystkich dziedzin życia społecznego oraz wszystkich osób, a także normy chroniące szczególną sferę interesów lub dotyczące szczególnej grupy osób, dlatego też jest uniwersalne. Odnosi się do innych gałęzi prawa. Prawo karne ma na celu spełniać funkcje ochronną, gwarancyjną, afirmacyjno-motywacyjną, prewencyjno-wychowawczą, kompensacyjną i represyjną.

Celem postępowania karnego jest to, aby:

 • sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
 • przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
 • zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;
 • rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
 • Jako doświadczony adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Legnicy świadczę pomoc prawną osobą mającym status świadka, pokrzywdzonego, podejrzanego i oskarżonego, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Jako adwokat reprezentuję również osoby nieletnie w sprawach o demoralizację.

  Lista najczęściej popełnianych przestępstw:

 • jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • stalking,
 • groźba karalna,
 • posiadanie narkotyków,
 • spowodowanie wypadku,
 • uszkodzenie ciała,
 • pobicie,
 • rozbój,
 • oszustwo,
 • kradzież,
 • fałszerstwo faktur,
 • znęcanie się,
 • niealimentacja.
 • W ramach powierzonych zadań adwokata realizuję również obowiązki obrońcy w postępowaniu wykonawczym (dozór elektroniczny, zarządzenie i wstrzymanie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary).